KOKA 2019

 KONFERENCE KOKA 2019 11. – 13. září 2019

Sborník z konference můžete stáhnout ZDE.

L. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů


Ústav techniky a automobilové dopravy Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovoluje pozvat na L. mezinárodní vědeckou konferenci českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů konanou pod záštitou děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D.
Mezinárodní konference je věnována výzkumným pracovníkům ústavů a institucím zabývajících se výzkumem v oblasti motorových vozidel a spalovacích motorů, jakožto i pro všechny odborníky v oblasti automobilového výzkumu, vývoje, výroby nebo studentům a dalším zájemcům.
Plenární zasedání společně s konferencí bude představovat výzkumné a vývojové činnosti univerzit a dalších vědeckých institucí. Konference poskytne možnosti výměny aktuálních informací a zkušeností v oblasti spalovacích motorů a automobilového průmyslu.

Předběžný program konference:

11. 9. 2019 – příjezd účastníku v odpoledních hodinách.
12. 9. – 9:00 zahájení konference, odpoledne návštěva zahrady v Lednicko-valtickém areálu nebo skleníků, nebo prohlídkového okruhu v zámku Lednice.
13. 9. – ukončení konference (po obědě).
Podrobnější program bude zveřejněn začátkem července.

Místo konání konference:

Konference se bude konat v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici na ulici Valtická 337, PSČ 691 44. Přednášky budou probíhat v posluchárně DP1 (viz mapa univerzitního kampusu Zahradnické fakulty).

Jednací jazyk

čeština, slovenština, angličtina

Konferenční poplatek

Vložné za na konferenci je 2000 kč za osobu. Cena zahrnuje sborník z konference, občerstvení během konání konference, oběd 12.9 a 13.9, vstup na společenský večer a na prohlídku zámku Lednice (prohlídkového okruhu, nebo skleníku). Společenský večer bude v prostorách Genové banky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.
Úhradu konferenčního poplatku proveďte nejpozději do 30. 6. 2019. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, Česká republika, číslo účtu: 7200310267/0100 IBAN kód: CZ70 0100 0000 0072 0031 0267 s variabilním symbolem: 2190151, do poznámky uveďte jméno účastníka.

Ubytování

Ubytování bude rezervováno na kolejích „Petra Bezruče“, které se nacházejí v areálu univerzitního kampusu Valtická č.p. 538 (viz mapa univerzitního kampusu Zahradnické fakulty) nebo na kolejích „Zámeček“ Valtická č.p.340 vzdálených od univerzitního kampusu cca 200 m. Poplatek za ubytování je na kolejích Zámeček 500 kč za osobu/noc (poplatek nezahrnuje poplatek za snídani) na kolejích Petra Bezruče v areálu univerzitního kampusu 220 kč za osobu/noc (rovněž poplatek nezahrnuje poplatek za snídani).
Organizátor konference zajišťuje pouze rezervaci pokojů. V případě pozdní registrace na konferenci a vyčerpaní rezervovaného počtu míst na kolejích si ubytovaní musí zajistit příslušný účastník sám.

Termíny

Pro přihlášení na konferenci je nutné stáhnout (z internetových stránek konference: https://www.utad.cz/koka2019) registrační formulář. Vyplněný, podepsaný a naskenovaný formulář zašlete prostřednictvím emailu na adresu: adam.polcar@mendelu.cz nebo poštou na adresu: Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno nejpozději do 31. 5. 2019.
Na internetových stránkách konference je k dispozici rovněž šablona obsahující formátování a pokyny pro tvorbu příspěvku na konferenci. Hotový příspěvek, formátovaný podle šablony zašlete rovněž prostřednictvím emailu na adresu: adam.polcar@mendelu.cz nejpozději do 30. 6. 2019.

Organizační výbor konference

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. doc.
Ing. Martin Fajman, Ph.D.
prof. Ing. František Bauer, CSc.

Kontakt

Hlavní organizátoři konference:
Ing. Adam Polcar, Ph.D. adam.polcar@mendelu.cz, +420 545 132 123
Ing. Petr Dostál, Ph.D. petr.dostal@mendelu.cz, +420 545 132 093

Registrační formulář

Cirkulář ke stažení

Šablona


CONFERENCE KOKA 2019 September 11 – 13, 2019

L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research

The Department of Technology and Automobile Transport of the Faculty of AgriSciences of the Mendel University in Brno invites you to L. International Scientific Conference of Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research held under the patronage of the Dean of the Faculty of AgriSciences of the Mendel University in Brno Ass. Prof. Pavla Ryanta, Ph.D.
The international conference is dedicated to researchers of departments and institutes engaged in research in the areas of combustion engines as well as for all professionals in automotive research, development, production or students and other interested people.
Plenary session along with proceedings of the conference will showcase R&D activities of universities and other scientific institutions. The conference provides possibility to exchange actual information and practices in the field of internal combustion engines and automotive sector.

Preliminary Conference Program

11.9.19 – Arrival of the participant (in the afternoon).
12.9.19 at 9:00 – Opening of the conference. In the afternoon, an optional visit to the chateau garden in the Lednice-Valtice Cultural Landscape or the Greenhouse visit, alternatively the Lednice chateau sightseeing tour.
13.9.19 – Closing of the conference (after lunch)
More detailed program will be announced in early July.

Conference Venue

The conference will be held at the campus of the Faculty of Horticulture of Mendel University, placed in Lednice city, Valtická street 337, 691 44 zip code. The lectures will be held in the lecture hall DP1 (see the university campus map of the Faculty of Horticulture).
Official Language of Conference
Czech, Slovak, English

Conference Fee

The conference fee is 2,000 CZK per person. The price includes conference proceedings, refreshments during the conference, lunch 12.9.19 and 13.9.19, entry to the social evening and the entrance fee to sightseeing tour or to the Greenhouse of the Lednice chateau. The social evening will be held in the Gene-Bank of the Faculty of Horticulture of the Mendel University in Brno (see the map of Lednice city).
Payment of the Conference fee till June 30, 2019. Bank account: KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, the Czech Republic, account number: 7200310267/0100 IBAN code: CZ70 0100 0000 0072 0031 0267, variable symbol: 2190151. Please, enter the participant’s name in the note of the payment.

Accommodation

Accommodation will be booked in “Petr Bezruč” Hall of Residence (located in the campus of the Faculty of Horticulture, Valtická street 538, see the campus map of the Faculty of Horticulture ), or at the “Zámeček” Hall of Residence (ca 200 m away from the faculty campus, address: Valtická street 340).
The accommodation fee is 500 CZK per person and night for the Zámeček Hall of Residence (no breakfast fee) and 220 CZK per person and night for the Petr Bezruč Hall of Residence (no breakfast fee).
The conference organizers provide only room booking for a preliminary number of rooms. In case of a late registration, there might be the dormitory booking capacities depleted. In a such case, each participant should arrange the accommodation on their own.

Deadline

The deadline for the registration is necessary to arrange till May 31, 2019. Registration procedure is as follows: download the registration form (from the conference website: https://www.utad.cz/koka-2019). Send completed and signed form in electronic form via e-mail to adam.polcar@mendelu.cz or in printed form by post to address: Department of Technology and Automobile Transport, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

A template containing formatting and guidelines for conference papers is also available on the conference website. Send your final paper formatted according to the template by e-mail to: adam.polcar@mendelu.cz till June 30, 2019.

Organizing Committee of the Conference

Ass. Prof. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Adam Polcar, Ph.D.
Petr Dostál, Ph.D.
Ass. Prof. Martin Fajman, Ph.D.
Prof. František Bauer, CSc.

Contact

Main conference organizers:
Adam Polcar, Ph.D. adam.polcar@mendelu.cz, +420 545 132 123
Petr Dostál, Ph.D. petr.dostal@mendelu.cz, +420 545 132 093

REGISTRATION FORM

KoKa2019_2nd_circular_letter

Download Proceedings Template