O ústavu

Ústav techniky a automobilové dopravy je garantujícím pracovištěm následujících studijních programů:

  1. Bakalářský – Provoz techniky (garant doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
  2. Navazující magisterský – Automobilová doprava (garant doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)
  3. Doktorský – Technika a mechanizace zemědělství (předseda oborové rady – prof. Ing. František Bauer, CSc. – pro tříleté programy, doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. – pro čtyřleté programy)

Provoz techniky

Charakteristika oboru:
Posluchači získávají znalosti v oboru provozu techniky, jak z funkčního hlediska, tak i z hlediska možností jejího využití v praxi. Výuka bezprostředně souvisí s výzkumnou činností pracovišť, která se na jeho realizaci podílejí. Studenti jsou prostřednictvím bakalářských prací bezprostředně zapojeni do řešení vědecko-výzkumných úkolů pracovišť. Všechna pracoviště podílející se na výuce disponují moderně vybavenými laboratořemi a přístrojovým vybavením, které průběžně modernizují. Všichni učitelé mají bohatou spolupráci s praxí, kam přenášejí výsledky vědecko-výzkumné práce. O tyto poznatky rovněž průběžně obohacují vyučované předměty.
Uplatnění absolventa:
Absolventi se mohou uplatnit v zemědělství, strojírenství, stavebnictví, v komunálních provozech, v oblasti prodeje techniky, v servisních a opravárenských provozech, popř. i v oblasti služeb. Po úspěšném absolvování bakalářského studia mohou absolventi pokračovat v magisterském studiu na oboru Automobilová doprava.
Profilové předměty oboru:
Mobilní energetické prostředky, Motorová vozidla, Hydraulické mechanismy, Provoz mobilní a stacionární techniky jsou doplněny o výuku základních ekonomických předmětů. Vhodnou volbou volitelných předmětů si student může oblast vzdělávání rozšířit.

Automobilová doprava

Charakteristika oboru:
„Automobilová doprava“ je oborem širokého zaměření, poskytující univerzitní vzdělání orientované především pro uživatelskou sféru. Pro přijetí do oboru „Automobilová doprava“ je třeba úspěšné absolvování bakalářského studijního oboru Provoz techniky či jiného bakalářského studia s obecně technickým zaměřením.
Uplatnění absolventa:
Absolventi se mohou uplatnit ve vrcholném managementu v oblasti zemědělství, lesnictví, dopravy, v komunálních službách a provozech, v obchodních a servisních organizacích, ve školství a ve výzkumu.
Profilové předměty oboru:
Profilujícími předměty jsou předměty spojené s automobilovou dopravou – Vozidlové motory, Motorová vozidla, Speciální motorová vozidla, Technologie silniční nákladní dopravy, Dopravní inženýrství, Údržba a opravy motorových vozidel, Legislativa v dopravě, Diagnostika motorových vozidel.