O ústavu

Ústav techniky a automobilové dopravy je garantujícím pracovištěm následujících studijních programů:

  1. Bakalářský – Aplikovaná technika (garant doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.) – specializace: Provoz techniky, Odpadové hospodářství, Zemědělské stavby a technologická zařízení, Technické znalectví a oceňování.
  2. Navazující magisterský – Provoz techniky (garant doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)
  3. Doktorský – Provoz strojů a zemědělských technických systémů (předseda oborové rady – doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)

Bc. – Aplikovaná technika

Cílem studia ve studijním programu Aplikovaná technika na bakalářském typu studia je připravit odborníky vybavené souborem teoretických znalostí technicko-technologického směru, kteří je umějí aplikovat do provozní praxe na úrovni středního managementu v podnicích využívajících mobilní i stacionární techniku, služby v oblasti techniky, opravárenství a diagnostiku komplexních technických systémů a linek pro oblast agrosektoru. Kromě základních technických znalostí je cílem studia rozvíjet u studentů schopnost aplikace dovedností směřujících k analýze problému, nalezení efektivního způsobu řešení technicko-technologických problémů se znalostí agro-environmentálních limitů.

Studijní program je koncipován ve čtyřech specializacích směřujících do dílčích oblastí realizace, správy, provozního řízení a nasazení, posuzování provozního stavu, navrhování nápravných a údržbových opatření ve čtyřech hlouběji rozvíjených oblastech.

Specializace Provoz techniky se zaměřuje na mobilní technické prostředky a systémy v zemědělské výrobě a související dopravně-manipulační operace. Zejména pak na optimalizaci energetické efektivity studovaných technických systémů v rámci jejich provozního nasazení i technického života.

Specializace Odpadové hospodářství rozvíjí u studentů přehled v oblasti právních předpisů nutných pro práci v oboru odpadového hospodářství. Akcentovány jsou také základní biologické předměty s návazností na aplikaci biotechnologií v praxi. Podrobně jsou studentům popisovány stávající technologie a trendy v oblasti zpracování odpadů komunálních i průmyslových.

Specializace Zemědělské stavby a technologická zařízení se zaměřuje na problematiku koncepce, technického řešení, správy a údržby zemědělských staveb a technologických zařízení. Cílem studia jednotlivých specializačních předmětů je prohloubení znalostí a dovedností nutných pro návrh optimální koncepce a technického řešení stavebních objektů zemědělských staveb a jejich provozně technologických souborů a dále pro jejich efektivní technickou správu a údržbu.

Specializace Technické znalectví a oceňování se zaměřuje na hodnocení technického stavu a související technické hodnoty, stanovení ceny časové a ceny obvyklé zemědělské, lesnické, potravinářské, environmentální a dopravní techniky a technologických zařízení staveb, dále se zaměřuje na problematiku pojištění a likvidace pojistných událostí těchto movitých věcí jakož i stanovení příčiny a rozsahu jejich případného poškození.

NMgr. – Provoz techniky

Cílem studia programu Provoz techniky v navazujícím magisterském typu je edukace studentů v multidisciplinárním technickém oboru agregující znalosti teorie i praktických dovedností. Cílem je tak vybavit absolventy tohoto studijního programu komplexem znalostí i dovedností technického a technologického charakteru, přičemž jsou na teoretické i praktické bázi rozvíjeny získané znalosti z Bc. typu studia a tyto doplněny o disciplíny z oblasti řízení procesů tak, aby uplatnění absolventů směřovalo do vyššího managementu podniku provozujícího mobilní či stacionární techniku, podniku služeb technického zaměření v oblasti zemědělství či komunální techniky včetně opravárenství, výzkumných a vývojových organizací v sektoru zemědělské či obecné vozidlové techniky. Bázi znalostí teoretických vědních disciplín student rozvíjí a aplikuje v různorodých oblastech techniky na modelových či konkrétních úkolech tak, aby byl schopen definovaný úkol řešit efektivně z hledisek nejen technických, ale i ekonomických či environmentálních za podpory inovativních nástrojů informačních technologií a moderní instrumentace. Parciálním cílem studia je motivace a metodické vedení studentů směrem k samostatné činnosti a schopnosti rozhodování nejen ke splnění vysokých požadavků praxe, ale i k sebevzdělávání, poznávání hlubší podstaty obsluhovaných procesů na základní výzkumné a experimentální úrovni jako potenciálu k doktorskému typu studia.

DSP – Provoz strojů a zemědělských technických systémů

Cílem studia doktorského studijního programu Provoz strojů a zemědělských technických systémů je připravit tvůrčí osobnosti v multidisciplinárním technickém oboru s uplatněním v akademické sféře univerzitního či veřejného vědecko-výzkumného prostředí nebo vysoce specializovaného samostatného pracovníka pro oblast vývoje v korporátní sféře. Rozvoj znalostí a tvůrčích schopností ve spektru aplikovaných technických a technologických disciplín současně se schopností prezentace výsledků badatelských aktivit před odbornou a vědeckou komunitou dávají předpoklad uplatnění absolventů jako vedoucích pracovníků výzkumných týmů či centrech excelence v oblasti aplikace strojírenství, kybernetiky, informatiky a energetiky v zemědělství, a to jak v České republice, tak v zahraničí, přičemž se předpokládá, že s rozvojem zahraniční spolupráce ve výzkumu zemědělské techniky dojde k mutaci programu do AJ. Dále absolventi naleznou uplatnění v organizacích, které se profesně zabývají expertní, analytickou a konzultační činností, kde využijí nabytých znalostí užití sofistikovaných sw nástrojů a pokročilých technologií. Nedílnou součástí přípravy studentů v doktorském typu programu je zvyšování manažerských kompetencí v synergii s etickými pravidly ve vědě a výzkumu.

Úspěšný student doktorského studijního programu disponuje hlubokými teoretickými a odbornými znalostmi z konstrukce a stavby strojů a zařízení zemědělského charakteru, aplikované mechaniky, modelování mechanických a mechatronických systémů včetně nezbytné interakce s biologickými soustavami, počítačové podpory simulací a modelování, technických měření, diagnostických postupů a experimentálních metod tak, aby mohl samostatně diagnostikovat, měřit, analyzovat a optimalizovat provozní charakteristiky komplexních systémů a technologií s poznáním vzájemné interakce jejich dílčích prvků. Při studiu získá hlubší znalosti i z dalších disciplín příbuzných oborů podle zaměření své disertační práce.